Skip to main content

Tokom decembra 2023. godine gost Univerziteta u Beogradu-Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača bio je prof. dr Daglas K. Hartman sa jednog od najprestižnijih istraživačkih univerziteta u oblasti obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama-Univerziteta Mičigen (Michigan State University).

Prof dr. Hartman, koji se bavi oblašću obrazovne tehnologije, imao je više radnih sastanaka sa dekanom Fakulteta, prof. dr Danimirom Mandićem, prodekanom  dr Draganom Brankovićem, i profesorima koji se bave srodnim oblastima. Posebno se interesovao za inovacije u obrazovanju, pametnu Samsung učionicu, 3D simulacije, virtuelnu i proširenu realnost, robotiku, veštačku inteligenciju i mogućnosti njihove primene u obrazovanju. Obišao je amfiteatre i učionice u obe zgrade i razgovarao sa studentima o perspektivama obrazovanja, razmeni studenata, nastavnika, kao i o zajedničkom učešću u realizaciji naučnoistraživačkih projekata.

Posebno interesovanje iskazao je za koncept organizacije i rada istraživačko-razvojnog Centru za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju gde je učestvovao u relizaciji predavanja o perspektivama, koristima, kao i ograničenjima i rizicima korišćenja robotike i veštačke inteligencije u savremenom obrazovanju. Istakao je da su dobrobiti korišćenja veštačke inteligencije u personalizaciji nastavnih sadržaja u skladu sa individualnim sposobnostima i predznanjima svakog učenika, ili studenta, diferencijacija na više nivoa složenosti, kao i stalna povratna informacija između učenika i softvera baziranog na VI, čime se stiče uvid u njihovo napredovanje, a po potrebi pruža personalizovana pomoć. Kroz svoja izlaganja nedvosmisleno je potvrdio da predavačka nastava i memorisanje činjenica kroz reproduktivni pristup učenju moraju biti zamenjeni savremenijom organizacijom nastave u kojoj učenici i studenti uče samostalno istražujući didaktičke izvore, razmenjuju iskustva i znanja sa drugim studentima dok nastavnik prati, meri i vrednuje procese učenja, a ne samo konačne rezultate. Uvidom u zakonska rešenja smatra da učenje prema ishodima, sumativno i formativno vrednovanje obezbeđuju da nastavnik može primeniti najsavremenije metode nastavnog rada, organizaciju nastave, kao i model vrednovanja rada u skladu sa najvišim svetskim standardima. Sadržaje i tehnologiju Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju ocenio je najvišim ocenama istakavši da je u njemu prezentovana najsavremenija tehnologija iz Kine, Amerike i Engleske usavršena inovativnim pristupom i organizacijom istraživanja i nastave. Naglasio je da je voljan da se uključi u naučni savet Centra i da će u narednom periodu uputiti poziv našim ekspertima u ovoj oblasti za predavanja na Mičigenskom državnom univerzitetu. Predavanja bi u letnjem semestru bila organizovana iz našeg Centra, a zatim bismo bili pozvani na razmenu u  SAD.

Leave a Reply