Skip to main content

O centru

Иновирање образовања са променама у спољашњој и унутрашњој организацији јесте један од перманентних циљева и задатака свих запослених у васпитно-образовним установама, а посебно представља изазов учитељским и педагошким факултетима чија је то основна делатност. Годинама уназад се више пажње посвећује променама у спољашњој орагнизацији које су везане за увођење нових предмета, нових садржаја или промене у режиму образовања, што јесте веома значајно, али се није много учинило на променама у методама рада, организацији наставног рада, увођењу савремене технологије и променама у вредновању знања ученика. Више није упитно да предавачка настава и вредновање репродуктивних знања представља превазиђену наставну технологију, те да на тај начин школовање постаје недовољно интересантно, неприлагођено индивидуалним способностима и инетересовањима ученика и самим тиме гушимо унутрашљу и спољашњу мотивацију ученика и урођену радозналост код деце. Да би се превазишли ови проблеми потребно стално иновирати образовну технологију, а један од најсавременијих модела је коришћење вештачке интелигенције у процесу праћења, мерења и вредновања рада ученика. Софтвери базирани на вештачкој интелигенцији нису једини извор информација него га наставник комбинује са претходним технологијама, те се ученицима омогућава да смостално истражују садржаје, да размишљају, закључују и решавају проблеме што активност са наставника пребацује на децу, а истовремено оставља наставнику више времена за васпитни рад, разговор са децом, развој креативних потенцијала и за вредновање свих активности деце у наставном раду, а не само вредновање научених чињеница. Тиме ће се у школи створити боља емоционална клима, сараднички односи између ученика, као и ученика са наставницима. Закључио бих да роботика и вештачка интелигенција неће заменити наставнике, него ће допринети квалитетнијем осмишљавању активности ученика, са могућношћу диференцијације и индивидуализације наставних садржаја према способностима сваког детета, а истовремено ће помоћи наставнику да квалитетније вреднује интересовање, способност анализе и синтезе, примену знања у решавању свакодневних животних проблема, разумевање, па и репродукцију, те да више времена посвети васпитном раду са децом.

Saradnja

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Regionalni centri

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.